HONDA VT 600 C SHADOW 1988-1998

HONDA VT 600 C SHADOW 1988-1998 Kit n°1 vis Allen carburateurs

HONDA VT 600 C SHADOW 1988-1998 Kit n°2 vis Allen moteur

HONDA VT 600 C SHADOW 1988-1998 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!