YAMAHA XS 400 SOHC 1977-1982

YAMAHA XS 400 SOHC 1977-1982 Kit vis BTR n°1 carburateurs

YAMAHA XS 400 SOHC 1977-1982 Kit vis BTR n°2 moteur

YAMAHA XS 400 SOHC 1977-1982 Kit vis BTR n°3 carters moteur

!