YAMAHA FZR 1000 GENESIS 1987-1988

YAMAHA FZR 1000 GENESIS 1987-1988 Kit vis Allen carburateurs

YAMAHA FZR 1000 GENESIS 1987-1988 Kit vis Allen moteur

YAMAHA FZR 1000 GENESIS 1987-1988 Kit vis Allen carters moteur

!