YAMAHA FJ 1100-1200 1984-1996

YAMAHA FJ 1100-1200 1984-1996 Kit n°1 vis Allen carburateurs

YAMAHA FJ 1100-1200 1984-1996 Kit n°2 vis Allen moteur

YAMAHA FJ 1100-1200 1984-1990 Kit n°3 vis Allen carters moteur

YAMAHA FJ 1100-1200 1991-1996 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!