KAWASAKI KH 250 1976-1979 visserie

KAWASAKI KH 250 1976-1979 Kit n°1 vis Allen carburateurs

KAWASAKI KH 250 A5 1976-1979 Kit n°1 vis CRUCIFORME carburateurs

KAWASAKI KH 250 1976-1979 Kit n°2 vis Allen moteur

KAWASAKI KH 250 A5 1976-1979 Kit n°2 vis CRUCIFORME moteur

KAWASAKI KH 250 1976-1979 Kit n°3 vis Allen carters moteur

KAWASAKI KH 250 A5 1976-1979 Kit n°3 vis CRUCIFORME carters moteur

!