YAMAHA TD3 250 1972

YAMAHA TD3 250 1972 kit vis BTR moteur

YAMAHA TD3 250 1972 kit vis CRUCIFORME moteur

!