KAWASAKI 750 H2 Mach 4 1972-1975

KAWASAKI 750 H2 Mach 4 1972-1975 Kit vis Allen carburateurs

KAWASAKI 750 H2 MACH 4 1972-1975 Kit vis CRUCIFORME carburateurs

KAWASAKI 750 H2 Mach 4 1972-1975 Kit vis Allen moteur

KAWASAKI 750 H2 MACH 4 1972-1975 Kit vis CRUCIFORME moteur

KAWASAKI 750 H2 Mach 4 1972-1975 Kit vis Allen carters moteur

KAWASAKI 750 H2 MACH 4 1972-1975 Kit vis CRUCIFORME carters moteur

!