YAMAHA XJ 400 SECA 1981-1983

YAMAHA XJ 400 SECA 1981-1983 Kit vis BTR n°1 carburateurs

YAMAHA XJ 400 SECA 1981-1983 Kit vis BTR n°2 moteur

YAMAHA XJ 400 SECA 1981-1983 Kit vis BTR n°3 carters moteur

!