YAMAHA 350 YR1 YR2 1967-1968 visserie

YAMAHA 350 YR1 YR2 1967-1968 Kit n°1 vis Allen moteur

YAMAHA 350 YR1 YR2 1967-1968 Kit n°1 vis CRUCIFORME moteur

YAMAHA 350 YR1 YR2 1967-1968 Kit n°2 vis Allen carters moteur

YAMAHA 350 YR1 YR2 1967-1968 Kit n°2 vis HEXAGONAL carters moteur

!