YAMAHA 305 YM2C 1967 visserie

YAMAHA YM2C 305 1967 Kit n°1 vis Allen moteur

YAMAHA YM2C 305 1967 Kit n°1 vis CRUCIFORME moteur

YAMAHA YM2C 305 1967 Kit n°2 vis Allen carters moteur

YAMAHA YM2C 305 1967 Kit n°2 vis HEXAGONAL carters moteur

!