KAWASAKI KDX 80 B 1982-1983 visserie

KAWASAKI KDX 80 B 1982-1983 Kit vis Allen carburateur et moteur

KAWASAKI KDX 80 B 1982-1983 Kit vis CRUCIFORME carburateur et moteur

!