HONDA VF 1000 R F 1984-1988 visserie

HONDA VF 1000 R F 1984-1986 Kit n°1 vis Allen carburateurs

HONDA VF 1000 R F 1984-1986 Kit n°2 vis Allen moteur

HONDA VF 1000 R F 1984-1986 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!