YAMAHA XV 750 VIRAGO 1981-1987 visserie

YAMAHA XV 750 VIRAGO 1981-1987 Kit n°1 vis Allen carburateur

YAMAHA XV 750 VIRAGO 1988-1999 Kit n°1 vis Allen carburateur

YAMAHA XV 750 VIRAGO 1981-1999 Kit n°2 vis Allen moteur

YAMAHA XV 750 VIRAGO 1981-1999 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!