KAWASAKI GT 750 P 1982-1992 visserie

KAWASAKI GT 750 P 1982-1992 Kit n°1 vis Allen carburateurs

KAWASAKI GT 750 P 1982-1992 Kit n°2 vis Allen moteur

KAWASAKI GT 750 P 1982-1992 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!