HONDA SL 175 K 1970-1971

HONDA SL 175 1970-1971 kit vis BTR n°1 moteur

HONDA SL 175 1970-1971 kit vis BTR n°2 carter moteur

!