KAWASAKI KLE 500 1991-2007 visserie

KAWASAKI KLE 500 1991-2007 Kit n°1 vis Allen carburateurs

KAWASAKI KLE 500 1991-2007 Kit n°2 vis Allen moteur

KAWASAKI KLE 500 1991-2007 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!