YAMAHA XT 660 X 2004-2014 visserie

YAMAHA XT 660 X 2004-2014 Kit n°1 vis Allen moteur

YAMAHA XT 660 X 2004-2014 Kit n°2 vis Allen carters moteur

!