KAWASAKI KLX 650 1993-1996 visserie

KAWASAKI KLX 650 1993-1996 Kit n°1 vis Allen carburateurs

KAWASAKI KLX 650 1993-1996 Kit n°2 vis Allen moteur

KAWASAKI KLX 650 1993-1996 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!