YAMAHA XJ 600 N S DIVERSION 1992-1995 visserie

YAMAHA XJ 600 N S DIVERSION 1992-1995 Kit n°1 vis Allen carburateurs

YAMAHA XJ 600 N S DIVERSION 1992-1995 Kit n°2 vis Allen moteur

YAMAHA XJ 600 N S DIVERSION 1992-1995 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!