YAMAHA XS 400 SOHC 1977-1982 visserie

YAMAHA XS 400 SOHC 1977-1982 Kit n°1 vis Allen carburateurs

YAMAHA XS 400 SOHC 1977-1982 Kit n°2 vis Allen moteur

YAMAHA XS 400 SOHC 1977-1982 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!