YAMAHA XJ 600 SECA 1984-1991 visserie

YAMAHA XJ 600 SECA 1984-1991 Kit n°1 vis Allen carburateurs

YAMAHA XJ 600 SECA 1984-1991 Kit n°2 vis Allen moteur

YAMAHA XJ 600 SECA 1984-1991 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!