YAMAHA TX XS 650 1973-1974 visserie

YAMAHA TX 650 1973-1974 Kit n°1 vis Allen carburateur

YAMAHA TX 650 1973-1974 Kit n°2 vis Allen moteur

YAMAHA TX 650 1973-1974 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!