YAMAHA XV 1100 VIRAGO 1986-1999 visserie

YAMAHA XV 1100 VIRAGO 1986-1987 Kit n°1 vis Allen carburateurs

YAMAHA XV 1100 VIRAGO 1988-1999 Kit n°1 vis Allen carburateurs

YAMAHA XV 1100 VIRAGO 1986-1999 Kit n°2 vis Allen moteur

YAMAHA XV 1100 VIRAGO 1986-1999 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!