YAMAHA FJ 1200 1986-1996 visserie

YAMAHA FJ 1200 1986-1996 Kit n°1 vis Allen carburateurs

YAMAHA FJ 1200 1986-1996 Kit n°2 vis Allen moteur

YAMAHA FJ 1200 1986-1990 Kit n°3 vis Allen carters moteur

YAMAHA FJ 1200 1991-1996 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!