KAWASAKI 400 S3 1974-1975 visserie

KAWASAKI 400 S3 MACH 2 1974-1975 Kit vis Allen carburateurs

KAWASAKI 400 S3 MACH 2 1974-1975 Kit n°1 vis CRUCIFORME carburateurs

KAWASAKI 400 S3 MACH 21974-1975 Kit n°2 vis Allen moteur

KAWASAKI 400 S3 MACH 2 1974-1975 Kit n°2 vis CRUCIFORME moteur

KAWASAKI 400 S3 MACH 2 1974-1975 Kit vis n°3 Allen carters moteur

KAWASAKI 400 S3 MACH 2 1974-1975 Kit n°3 vis CRUCIFORME carters moteur

!