YAMAHA AT1 MX 125 1969-1971 visserie

YAMAHA AT1 MX 125 1969-1971 Kit vis Allen moteur

YAMAHA AT1 MX 125 1969-1971 Kit vis CRUCIFORME moteur

!