KAWASAKI KH 400 1976-1978 visserie

KAWASAKI KH 400 1976-1978 Kit n°1 vis Allen carburateurs

KAWASAKI KH 400 1976-1978 Kit n°1 vis CRUCIFORME carburateurs

KAWASAKI KH 400 1976-1978 Kit n°2 vis Allen moteur

KAWASAKI KH 400 1976-1978 Kit n°2 vis CRUCIFORME moteur

KAWASAKI KH 400 1976-1978 Kit n°3 vis Allen carters moteur

KAWASAKI KH 400 1976-1978 Kit n°3 vis CRUCIFORME carters moteur

!