KAWASAKI 500 H1 MACH 3 1969-1972 visserie

KAWASAKI 500 H1 Mach 3 1969-1972 Kit n°1 vis Allen carburateurs

KAWASAKI 500 H1 Mach 3 1969-1972 Kit n°1 vis CRUCIFORME carburateurs

KAWASAKI 500 H1 Mach 3 1969-1972 Kit n°2 vis Allen moteur

KAWASAKI 500 H1 Mach 3 1969-1972 Kit n°2 vis CRUCIFORME moteur

KAWASAKI 500 H1 Mach 3 1969-1972 Kit n°3 vis Allen carters moteur

KAWASAKI 500 H1 Mach 3 1969-1972 Kit n°3 vis CRUCIFORME carters moteur

!