KAWASAKI KH 500 A8 1976 visserie

KAWASAKI KH 500 1976 Kit n°1 vis Allen carburateurs

KAWASAKI KH 500 1976 Kit n°1 vis CRUCIFORME carburateurs

KAWASAKI KH 500 1976 Kit n°2 vis Allen moteur

KAWASAKI KH 500 1976 Kit n°2 vis CRUCIFORME moteur

KAWASAKI KH 500 1976 Kit n°3 vis Allen carters moteur

KAWASAKI KH 500 1976 Kit n°3 vis CRUCIFORME carters moteur

!