KAWASAKI 750 H2 Mach 4 1972-1975 visserie

KAWASAKI 750 H2 Mach 4 1972-1975 Kit n°1 vis Allen carburateurs

KAWASAKI 750 H2 MACH 4 1972-1975 Kit n°1 vis CRUCIFORME carburateurs

KAWASAKI 750 H2 Mach 4 1972-1975 Kit n°2 vis Allen moteur

KAWASAKI 750 H2 MACH 4 1972-1975 Kit n°2 vis CRUCIFORME moteur

KAWASAKI 750 H2 Mach 4 1972-1975 Kit n°3 vis Allen carters moteur

KAWASAKI 750 H2 MACH 4 1972-1975 Kit n°3 vis CRUCIFORME carters moteur

!