KAWASAKI KZ Z 750 B TWIN 1976-1979 visserie

KAWASAKI KZ Z 750 B TWIN 1976-1979 Kit n°1 vis Allen carburateurs

KAWASAKI KZ Z 750 B TWIN 1976-1979 Kit n°1 vis CRUCIFORME carburateurs

KAWASAKI KZ Z 750 B TWIN 1976-1979 Kit n°2 vis Allen moteur

KAWASAKI KZ Z 750 B TWIN 1976-1979 Kit n°2 vis CRUCIFORME moteur

KAWASAKI KZ Z 750 B TWIN 1976-1979 Kit n°3 vis Allen carters moteur

KAWASAKI KZ Z 750 B TWIN 1976-1979 Kit n°3 vis HEXAGONALE carters moteur

!