YAMAHA XJ 400 SECA 1981-1983 visserie

YAMAHA XJ 400 SECA 1981-1983 Kit n°1 vis Allen carburateurs

YAMAHA XJ 400 SECA 1981-1983 Kit n°2 vis Allen moteur

YAMAHA XJ 400 SECA 1981-1983 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!