YAMAHA CS3 200 E B C 1970-1971 visserie

YAMAHA CS3 200 E B C 1970-1971 Kit vis Allen carburateur et moteur

YAMAHA CS3 200 E B C 1970-1971 Kit vis CRUCIFORME carburateur et moteur

!