YAMAHA FJ 600 1984-1985 visserie

YAMAHA FJ 600 1984-1985 Kit n°1 vis Allen carburateurs

YAMAHA FJ 600 1984-1985 Kit n°2 vis Allen moteur

YAMAHA FJ 600 1984-1985 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!