KAWASAKI KDX 80 C 1984-1988 visserie

KAWASAKI KDX 80 C 1984-1988 Kit vis Allen carburateur et moteur

KAWASAKI KDX 80 C 1984-1988 Kit vis CRUCIFORME carburateur et moteur

!