YAMAHA XJ 600 N S DIVERSION 1996-2002 visserie

YAMAHA XJ 600 N S DIVERSION 1996-2002 Kit n°1 vis Allen carburateurs

YAMAHA XJ 600 N S DIVERSION 1996-2002 Kit n°2 vis Allen moteur

YAMAHA XJ 600 N S DIVERSION 1996-2002 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!