HONDA XL 600 LM RM 1985-1988 visserie

HONDA XL 600 LM RM 1985-1988 Kit n°1 vis Allen carburateur

HONDA XL 600 LM RM 1985-1988 Kit n°2 vis Allen moteur

HONDA XL 600 LM RM 1985-1988 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!