KAWASAKI GPZ 400 1983-1987 visserie

KAWASAKI GPZ 400 1983-1987 Kit n°1 vis Allen carburateurs

KAWASAKI GPZ 400 1983-1987 Kit n°2 vis Allen moteur

KAWASAKI GPZ 400 1983-1987 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!