KAWASAKI GPZ ZX 550 1981-1983 visserie

KAWASAKI GPz 550 1981 Kit n°1 vis Allen carburateurs

KAWASAKI GPz 550 1982-1983 Kit n°1 vis Allen carburateurs

KAWASAKI GPz 550 1981-1983 Kit n°2 vis Allen moteur

KAWASAKI GPz 550 1981-1983 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!