KAWASAKI Z 500 B 1979-1981 visserie

KAWASAKI Z 500 B 1979-1981 Kit n°1 vis Allen carburateurs

KAWASAKI Z 500 B 1979-1981 Kit n°2 vis Allen moteur

KAWASAKI Z 500 B 1979-1981 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!