YAMAHA TR1 XV 1000 1981-1986 visserie

YAMAHA TR1 XV 1000 1981-1986 Kit n°1 vis Allen carburateurs

YAMAHA TR1 XV 1000 1981-1986 Kit n°2 vis Allen moteur

YAMAHA TR1 XV 1000 1981-1986 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!