HONDA VFR 400 R NC30 1989-1993 visserie

HONDA VFR 400 NC30 1989-1993 Kit n°1 vis Allen carburateurs

HONDA VFR 400 NC30 1989-1993 Kit n°2 vis Allen moteur

HONDA VFR 400 NC30 1989-1993 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!