HONDA XL 400 S R 1980-1985 visserie

HONDA XL 400 S R 1980-1985 Kit n°1 vis Allen carburateur

HONDA XL 400 S R 1980-1985 Kit n°2 vis Allen moteur

HONDA XL 400 S R 1980-1985 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!