YAMAHA YR3 R3 TR2 350 1969 visserie

YAMAHA R3 TR2 350 1969 Kit n°1 vis Allen moteur

YAMAHA R3 TR2 350 1969 Kit n°1 vis CRUCIFORME moteur

YAMAHA R3 TR2 350 1969 Kit n°2 vis Allen carters moteur

YAMAHA R3 TR2 350 1969 Kit n°2 vis HEXAGONAL carters moteur

!