KAWASAKI KZ Z 400 Twin 1978-1984 visserie

KAWASAKI Z 400 1978-1984 Kit n°1 vis Allen carburateurs

KAWASAKI Z 400 1978-1984 Kit n°1 vis CRUCIFORME carburateurs

KAWASAKI Z 400 1978-1984 Kit n°2 vis Allen moteur

KAWASAKI Z 400 1978-1984 Kit n°2 vis CRUCIFORME moteur

KAWASAKI Z 400 1978-1984 Kit n°3 vis Allen carters moteur

KAWASAKI Z 400 1978-1984 Kit n°3 vis HEXAGONAL carters moteur

!